Reklamacije


REKLAMACIJE

POLITIKA REKLAMACIJA

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe iz ugovora (predračuna) i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

KAKO I GDE IZJAVITI REKLAMACIJU?

Ukoliko ste nakon preuzimanja proizvoda ustanovili da postoji neki od razloga za ulaganje reklamacije možete da izjavite reklamaciju:


1. Usmeno na prodajnom mestu br. 5 – Zemunska 29

2. Telefonskim putem na broj +381 11 216 64 65

3. Pisanim putem

2. Elektronskim putem na mail adresu office@dimtrade.com

…na trajnom nosaču zapisa uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl)

NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE POTROŠAČA

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i izda reklamacioni list.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice DIM TRADE d.o.o.